Member Secretory

S.N. Name of Member Secretary From – To Picture  
1 Lt. Hora Prasad Joshi  2015 – 16 BS  
2 Mr. Shushil Samsher JBR  2017 – 24 BS  
3 Lt. Khadga Bikram Shaha  2024 – 34 BS  
4 Lt. Sarad Chanda Shaha 2034 – 45 BS  
5 Lt. Indu Bahadur Shahi 2045 – 46 BS  
6 Lt. Yuddha Bikram Shaha 2046 – 48 BS  
7 Lt. Raj Bahadur Singh 2048 – 50 BS  
8 Mr. Rukma Samsher JBR 2050 – 51 BS  
9 Mr. Keshav Sthapit  2051 – 52 BS  
10 Mr. Sharad Kumar Bhattarai 2052 – 53 BS  
11 Mr. Badrinath Shrestha 2053 – 53 BS  
12 Mr. Jeevan Ram Shrestha  2053 – 54 BS  
13 Mr. Rukma Samsher JBR 2054 – 55 BS  
14 Mr. Binod Shankhar Plalikhe 2055 – 59 BS  
15 Mr. Kishor Bahadur Singha  2059 – 63 BS  
16 Mr. Jeevan Ram Shrestha   2063 – 66 BS  
17 Mr. Hari Babu Chaudhari  2066 – 68 BS  
18 Mr. Yubaraj Lama  2068-2-29 to 2072-2-28  
19 Ms. Sakuntala Nargarkoti  2072-2-32 to 2072-3-10  
20 Mr. Keshab Kumar Bista 2072-3-10 to 2076 – 3 – 9  
 21 Mr. Ramesh Kumar Shilwal 2076-03-23 to 2077-03-17

 

 
22 Mr. Ramesh Kumar Shilwal 2077-04-14 to 2078-07-01

 
23 Mr. Tanka Lal Ghishing 2078-08-15 to date