Member Secretory

S.N. Name of Member Secretary From – To Picture
1 Lt. Hora Prasad Joshi  2015 – 16 BS
2 Mr. Shushil Samsher JBR  2017 – 24 BS
3 Lt. Khadga Bikram Shaha  2024 – 34 BS
4 Lt. Sarad Chanda Shaha 2034 – 45 BS
5 Lt. Indu Bahadur Shahi 2045 – 46 BS
6 Lt. Yuddha Bikram Shaha 2046 – 48 BS
7 Lt. Raj Bahadur Singh 2048 – 50 BS
8 Mr. Rukma Samsher JBR 2050 – 51 BS
9 Mr. Keshav Sthapit  2051 – 52 BS
10 Mr. Sharad Kumar Bhattarai 2052 – 53 BS
11 Mr. Badrinath Shrestha 2053 – 53 BS
12 Mr. Jeevan Ram Shrestha  2053 – 54 BS
13 Mr. Rukma Samsher JBR 2054 – 55 BS
14 Mr. Binod Shankhar Plalikhe 2055 – 59 BS
15 Mr. Kishor Bahadur Singha  2059 – 63 BS
16 Mr. Jeevan Ram Shrestha   2063 – 66 BS
17 Mr. Hari Babu Chaudhari  2066 – 68 BS
18 Mr. Yubaraj Lama  2068-02-29 to 2072-02-28
19 Ms. Sakuntala Nargarkoti  2072-02-32 to 2072-03-09
20 Mr. Keshab Kumar Bishta 2072-03-10 to 2076-03-09
 21 Mr. Ramesh Kumar Shilwal 2076-03-23 to 2077-03-17

 

22 Mr. Ramesh Kumar Shiwal 2077-04-14