नगद पुरस्कारको व्यवस्था

पदकस्वर्णरजतकास्य
प्रतियोगिताराष्ट्रिय संघप्रशिक्षक / स.प्रशिक्षकराष्ट्रिय संघप्रशिक्षक / स.प्रशिक्षकराष्ट्रिय संघप्रशिक्षक / स.प्रशिक्षक
ओलम्पिक१५ लाख१० लाख / ५ लाख१२ लाख६ लाख / ३ लाख९ लाख४ लाख ५० हजार / २ लाख २५ हजार
एशियाली १० लाख ५ लाख / २ लाख ५० हजार६ लाख३ लाख / १ लाख ५० हजार४ लाख२ लाख / १ लाख
साग५ लाख३ लाख / १ लाख ५० हजार ३ लाख २ लाख / १ लाख२ लाख१ लाख / ५० हजार