नगद पुरस्कारको व्यवस्था

क्र.सं.बिधास्वर्णरजतकास्य कैफियत
ब्यक्तिगत तर्फ९ लाख६ लाख ३ लाख२ वा सोभन्दा बढि स्वर्ण प्राप्त गर्ने खेलाडीका हकमा प्रत्येक स्वर्णको ११ लाखका दरले
समूहगत तर्फ६ लाख४ लाख२ लाख
प्रशिक्षक५ लाख३ लाख२ लाख
स. प्रशिक्षक३ लाख२ लाख१ लाख
राष्ट्रिय संघ५ लाख३ लाख२ लाख